Dầu nhớt phù hợp và dung tích bình dầu cho các loại xe (Trang 2)
DÒNG XE MÃ ĐỘNG CƠ THỂ TÍCH DẦU MÁY CHỈ SỐ NHỚT PHÙ HỢP SẢN PHẨM KHUYẾN NGHỊ
MORNING 1.0 (2004 - 2007) ~ 3 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
MORNING 1.0 (2007 - 201) ~ 3 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
MORNING 1.1 (2004 - 2007) G4HG 3 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
MORNING 1.1 (2007 - 2011) G4HG 3 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
MORNING 1.0 CVVT (2011) K1.0 2.9/0.2 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
CERATO/FORTE 1.6 (2009-2010) G4FC 3.3/0.3 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
CERATO/FORTE 1.6 (2011-2013) G4FC 3.3/0.3 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
CERATO/FORTE 2.0 (2009-2010) G4KA 4.1/0.3 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
CERATO/FORTE 2.0 (2011-2013) G4KA 4.1/0.3 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
CERATO/FORTE 2.0 (2009-2010) G4KA 4.1/0.3 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
CERATO/FORTE 2.0 (2011-2013) G4KA 4.1/0.3 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
CERATO/FORTE 1.6 MPI (2016) G4FG 3.6/0.3 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
CERATO/FORTE 1.8 MPI (2014-2016) G4NB 4/0.3 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
CERATO/FORTE 2.0 MPI (2013-2016) G4NA 4/0.3 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
CERATO/FORTE 2.0 MPI (2016) G4NA 4/0.3 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
SORENTO 2.4 (2009 - 2015) THETA II 2.4 4.6/4.8 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
SORENTO 2.4 4WD(2009 - 2015) THETA II 2.4 4.6/4.8 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
SORENTO 2.4 GDI(2012 - 2015) THETA II 2.4 4.6/4.8 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
SORENTO 2.4 GDI 4WD(2012 - 2015) THETA II 2.4 4.6/4.8 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
SORENTO 3.5 V6(2009 - 2015) LAMBDA II 3.5 5.2 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
SORENTO 3.5 V6 4WD(2009 - 2015) LAMBDA II 3.5 5.2 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
SORENTO 2.0 CRDI(2012 - 2015) R-2.0 6.7 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
SORENTO 2.0 CRDI DFF(2012 - 2015) R-2.0 6.7 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
SORENTO 2.0 CRDI 4WD(2012 - 2015) R-2.0 6.7 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
SORENTO 2.0 CRDI 4WD DFF(2012 - 2015) R-2.0 6.7 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
SORENTO 2.2 CRDI DPF(2009 - 2015) R-2.2 6.7 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
SORENTO 2.2 CRDI 4WD DPF(2009 - 2015) R-2.2 6.7 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
SPORTAGE 1.6 GDI(2010 - 2012) Y-1.6 GDI 3.6 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
SPORTAGE 1.6 GDI(2013 - 2014) Y-1.6 GDI 3.6, 0.3 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
SPORTAGE 2.0 CVVT(2010 - 2012) Y-1.6 GDI 4.1, 0.3-0.4 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
SPORTAGE 2.0 CVVT(2013 - 2014) ~ 4.1, 0.3-0.4 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
SPORTAGE 2.0 CVVT AWD(2010 - 2012) ~ 4.1, 0.4 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
SPORTAGE 2.0 CVVT AWD(2013 - 2014) ~ 4.1, 0.4 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
SPORTAGE 2.0 MPI(2014 - 2016) Nu 2.0 MPI CVVL 4.1, 0.3 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
SPORTAGE 2.0 MPI AWD(2014 - 2016) Nu 2.0 MPI CVVL 4.1, 0.3 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
SPORTAGE 2.0 CRDI(2010 - 2012) ~ 8, 0.7 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
SPORTAGE 2.0 MPI(2013 - 2014) ~ 8, 0.7 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
SPORTAGE 2.0 MPI(2014 - 2016) ~ 7.6, 0.7 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
SPORTAGE 2.0 CRDI AWD(2010 - 2012) ~ 8, 0.7 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
SPORTAGE 2.0 CRDI AWD(2013 - 2014) ~ 8, 0.7 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
SPORTAGE 2.0 CRDI AWD(2014 - 2016) ~ 7.6, 0.7 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
SPORTAGE 2.0 CRDI AWD(2014 - 2016) ~ 7.6, 0.7 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
SPORTAGE 2.0 CRDI DPF(2010 - 2012) ~ 8, 0.7 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
SPORTAGE 2.0 CRDI DPF(2013 - 2014) ~ 8, 0.7 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
SPORTAGE 2.0 CRDI DPF(2014 - 2016) ~ 8, 0.7 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
SPORTAGE 2.0 CRDI AWD DPF(2010 - 2012) ~ 8, 0.7 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
SPORTAGE 2.0 CRDI AWD DPF(2013 - 2014) ~ 8, 0.7 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
SPORTAGE 2.0 CRDI AWD DPF(2014 - 2016) ~ 7.6, 0.7 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
Carens 1.6 CVVT(2006 - 2012) G4FC 3.3 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
Carens 2.0 CVVT(2006 - 2012) G4FC 3.3 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
Carens 2.0 CVVT(2006 - 2012) G4KA 3.9 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
Carens / Rondo 1.6 GDI(2013 - 2015) G4FD 3.6/0.3 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
DÒNG XE MÃ ĐỘNG CƠ THỂ TÍCH DẦU MÁY CHỈ SỐ NHỚT PHÙ HỢP SẢN PHẨM KHUYẾN NGHỊ
GETZ 1.1i (2002 - 2005) ~ 3/0.2 Lit 5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
GETZ 1.1i (2005 - 2009) G4HG (Epsilon) 3/0.2 Lit 5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
GETZ 1.3i (2002 - 2005) ~ 3.3/0.3 Lit 5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
GETZ 1.4i (2005 - 2009) ~ 3.3Lit 5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
SANTAFE 2.0 CRDI 16V (2002 - 2008) D4EA 5.9/0.5Lit 5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
SANTAFE 2.7i V6 (2006 - 2010) G6EA 4.5/0.3Lit 5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
SANTAFE 2.2 CRDI (2006 - 2010) D4EB 5.9/0.5Lit 5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
SANTAFE 2.4i CVVT (2010 - 2012) Theta II 4.6/0.4Lit 5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
SANTAFE 2.4 MPI (2012 - 2014) Theta II 4.6-5/0.4-0.5Lit 5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
TUCSON 2.0i CVVT 2WD (2004 - 2009) G4GC 4/0.3Lit 5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
TUCSON 2.0 CRDI 2WD (2004 - 2008) D4EA 5.9/0.5Lit 5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
TUCSON 2.0 MPI (2010 - 2013) Theta II 4Lit 5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
TUCSON 2.0 GDI 4WD (2013 - 2015) NU 4Lit 5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
ELANTRA/AVANTE/I35 1.6 MPI (2006 - 2010) GAMMA 3.6/0.3Lit 5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
ELANTRA/I35 1.8 MPI (2010 - 2014) NU 4/0.3Lit 5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
ELANTRA/I35 1.8 MPI (2015 - 2016) NU 4/0.3Lit 5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
ELANTRA/I35 2.0 MPI (2013 - 2014) NU 4/0.3Lit 5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
ELANTRA/I35 2.0 MPI (2015 - 2016) NU 4/0.3Lit 5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
ELANTRA 1.6 (2017 - 2020) NU 3.8Lit 5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
ELANTRA 2.0 (2017 - 2020) NU 3.8Lit 5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
ACCENT/I25/SOLARIS/VERNA 1.4L D-CVVT (2013 - 2014) KAPPA 3.5/0.2Lit 5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
ACCENT/I25/SOLARIS/VERNA 1.4L D-CVVT (2015 ~) KAPPA 3.5/0.2Lit 5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
ACCENT/I25/SOLARIS/VERNA 1.4L D-CVVT (2013 - 2014) KAPPA 3.5/0.2Lit 5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
Accent/I25/SOLARIS/VERNA 1.4L CVVT (2010 - 2014) GAMMA 3.3-3.6/0.3Lit 5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
Accent/I25/SOLARIS/VERNA 1.4L CVVT (2015 ~) GAMMA 3.6/0.3Lit 5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
Accent/I25/SOLARIS/VERNA 1.6L CVVT (2010 - 2014) GAMMA 3.3-3.6/0.3Lit 5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
SONATA 2.0 (2005 - 2010) THETA 4.1Lit 5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
SONATA/I45 2.0 MPI (2011 - 2015) THETA 4.1/0.3Lit 5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
SONATA 2.0 T-GDI (2015~) THETA-II Turbo 4.1Lit 5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
DÒNG XE MÃ ĐỘNG CƠ THỂ TÍCH DẦU MÁY CHỈ SỐ NHỚT PHÙ HỢP SẢN PHẨM KHUYẾN NGHỊ
CAMRY 2.4 16V (ACV30) (2004) 2AZ-FE 3.8/4.2Lit 5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
CAMRY 3.0 V6 (MCV30) (2002) 1MZ-FE 4.7/4.97Lit 5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
CAMRY 3.3 V6 (MCV31) (2004-2006) 3MZ-FE 4.7/4.97Lit 5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
CAMRY 2.4 16V (ACV40) (2007-2009) 2AZ-FE 4.3/4.54Lit 5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
CAMRY 2.5 16V (ASV40) (2010-2011) 2AR-FE 4.4/4.65Lit 5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
CAMRY 3.5 V6 24V (GSV40) (2007-2011) 2GR-FE 6.1/6.45Lit 5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
CAMRY HYBRID (AHV40) (2007-2011) 2AZ-FXE 4.3/4.54Lit 5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
COROLLA 1.8 16V (ZZE130) (2003-2005) 1ZZ-FE 3.7/3.91Lit 5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
COROLLA 1.8 (ZRE142) (2009-2013) 2ZR-FE 4.2/4.44Lit 5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
COROLLA 2.0 (ZZE172) (2014) 2ZR-FE 4.2/4.44Lit 5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
VIOS/YARIS 1.5 16V (NCP131) (2002 - 2015) 1NZ-FE 3.7Lit 5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
VIOS/YARIS 1.5 16V SEDAN (CAN) (2016) SKYACTIV - G 1.5 4.2Lit 5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
FORTUNER 2.7 16V (2006 - 2015) 2TR-FE 5.3/5.6Lit 5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
FORTUNER 2.5D 16V (2006 - 2015) 2KD-FTV 6.6/6.9Lit 5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
FORTUNER 2.4D (2016) 2GD-FTV 7.5/0.5Lit 5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
FORTUNER 2.7 (2016) 2TR-FE 5.3/5.6Lit 5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
INNOVA (2007 - 2015) 1TR-FE 5.3/0.3Lit 5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
INNOVA (2016) 1TR-FE 5.3/0.4Lit 5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
DÒNG XE MÃ ĐỘNG CƠ THỂ TÍCH DẦU MÁY CHỈ SỐ NHỚT PHÙ HỢP SẢN PHẨM KHUYẾN NGHỊ
SPARK 1.0 (2010 - 2014) LMT 3.75Lit 5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
SPARK 1.2 (2010 ~) LMU 3.75Lit 5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
CRUZE 1.6 (91KW) (2011 - 2014) A16XER (LDE) 4.5Lit 5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
CRUZE 1.8 (104KW) (2009 - 2018) 1.8 XER 4.5Lit 5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
COLORADO 2.5 ~ 4.7Lit 5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
COLORADO 2.8 ~ 5.7Lit 5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
DÒNG XE MÃ ĐỘNG CƠ THỂ TÍCH DẦU MÁY CHỈ SỐ NHỚT PHÙ HỢP SẢN PHẨM KHUYẾN NGHỊ
GRANDIS 2.4 (2004 - 2011) 4G69 4.3/0.3Lit 5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
OUTLANDER (SPORT) 2.0 16V (2003 - 2009) 4G63 4.3/0.3Lit 5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
OUTLANDER (SPORT) 2.0 TURBO (2003 - 2009) 4G63-DOHC 4.6/0.3Lit 5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
OUTLANDER (SPORT) 2.4 16V (2003 - 2009) 4G69 4.6/0.3Lit 5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
OUTLANDER 2.0 4x2 (2010 - 2013) 4B11 4/0.3Lit 5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
OUTLANDER 2.0 4x4 (2010 - 2013) 4B11 4/0.3Lit 5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
OUTLANDER 2.4 (2007 - 2013) 4B12 4.3/0.3Lit 5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
OUTLANDER 2.4 CLEARTEC FFV (2007 - 2013) 4B12 FFV 4.3/0.3Lit 5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
popup

Số lượng:

Tổng tiền: